Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност „Организатор“ – БД „Комунални дейности“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

„Организатор“ – БД „Комунални дейности“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Специалност – строителство

3. Професионален опит – 3 години

II. Цел на длъжността: Организира и ръководи извършването на строително-ремонтни работи. Разработва техническа документация, изготвя становища и предложения, отнасящи се до извършването на текущи и основни ремонти в общински обекти. Снабдява звената с необходимите материали и инструменти, като ги доставя на работните площадки от съответните складови бази или други обекти.

ІII. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

IV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  от 22.01.2018 г. до 02.02.2018 г. /до 17.00 часа/