Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Работник кухня в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

Резултати от проведен подбор за длъжността за длъжността „Работник кухня“ в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“.

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-518/31.03.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с явилите се кандидати, и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип

 

Реши:

 

Класира кандидатите, както следва:

 

  1. Вася Банева Георгиева
  2. Валентин Кънчев Вълчев
  3. Денис Ахмедова Еминова
  4. Мариана Величкова Топалова

 

 

Предлага на кмета на Община Ловеч, да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат - Вася Банева Георгиева.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                    /п/

                                                               /Катя Колева - Михайлова/                                                         

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Работник кухня в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – Не се изисква

3. Професионален опит – Не се изисква

II. Цел на длъжността: Приемане, подготовка, обработка и предаване на хранителните продукти, необходими за приготвяне на храна в Детска кухня. Поддържане на хигиената.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Работното време за длъжността е 4 часа.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 26.03.2021 г.