Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Работник поддръжка в Бюджетна дейност „Комунални дейности“ – 2 бр.

Резултати от проведен подбор за длъжността „Работник поддръжка“ в БД „Комунални дейности“

 

Трудов договор ще бъде сключен със следния кандидат:

Калин Данаилов Мичев – вх. № 186/10.10.2017 г. за длъжността „Работник поддръжка“

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Работник поддръжка в Бюджетна дейност „Комунални дейности“ – 2 бр.

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – не се изисква

3. Професионален опит – не се изисква

II. Цел на длъжността: Ремонт и поддръжка на общински обекти.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 16.10.2017 г.