Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност "Счетоводител" в Художествена галерия "Проф. Теофан Сокеров", гр. Ловеч

 

Резултати от проведен подбор за длъжността счетоводител в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ при Община Ловеч

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1573/13.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, способност за работа в екип и професионален опит

 

РЕШИ:

 

 

Да предложи на кмета на Община Ловеч, трудов договор бъде сключен с кандидатката Наташа Кръстева Цветанкова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……… /п/……….

                                                               /Валентин Узунов/                                                         

 

 


 

 

 

 

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование

– Минимална образователна степен: висше бакалавър

2. Област на висше образование

 – Стопански науки

3. Професионално направление

 – Икономика

4. Специалност: Счетоводно-икономическо образование или друго висше икономическо образование

5. Професионален опит

5.1 При висше счетоводно-икономическо образование:

 – 3 години трудов стаж в областта на счетоводството (при бакалавърска степен) или 2 години (при магистърска степен)

5.2 При друго висше икономическо образование

–  5 години трудов стаж в областта на счетоводството

6. Допълнителни изисквания:

Свободно ползване и работа със счетоводни програми, познаване на нормативната база в областта на финансовите дейности, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното законодателство, трудовото и гражданското законодателство. Познаване на на реда и условията за финансиране и кредитиране на стопанска дейност. Предимство при трудов стаж и работа в областта на счетоводстводната отчетност в бюджетни предприятия. Добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Excel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет

 

II. Цел на длъжността:

Организация, координация, контрол и изпълнение на финансово-счетоводната дейност, съобразно нормативните изисквания, труд и работна заплата (ТРЗ). Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово имуществен характер, от които произтичат права и задължения за предприятието. Изготвя счетоводни и касови отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно  Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Отговаря за достоверността на изготвените финансови документи. Своевременно отразява извършените счетоводни операции в счетоводните регистри, посредством първичните счетоводни документи. Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори  за уреждане на взаимоотношенията с бюджета и банките. Изготвя трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване при промяна в трудовото правоотношение на лица от персонала. Изготвя заповеди за отпуск, обработва и подава болнични листи и други справки, и текущи документи на персонала свързани с начислението на работните заплати по месеци. Изпълнява и други задължения свързани с финансово-счетоводната дейност, труд и работна заплата в ХГ „Проф. Т. Сокеров“ град Ловеч.

 

III. Работно време:

  • Непълно в размер на 4 часа.

 

IV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

V. Основно месечно възнаграждение – 530 лв.

 

VI. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VII. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

II. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 31.08.2021 г. включително.