Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010 в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Резултати от проведен подбор за длъжността Шофьор в

БД „Комунални дейности“, звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1239/10.08.2020 г. на кмета на Община Ловеч разгледа документите и проведе събеседване с кандидатите, оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

 

         Да предложи на кмета на Община Ловеч, трудов договор бъде сключен с кандидата Гошо Димитров Жейнов.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………….

                                                               /Цветелин Цанов/                                                         

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010

В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – минимална образователна степен: средно общо или средно специално.

2. Професионално направление – не се изисква.

3. Професионален опит – 1 г. /като шофьор/.

4. Допълнителни изисквания: Шофьорска правоспособност категория „С“. 

II. Цел на длъжността: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Ловеч.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

5. Свидетелство за управление на МПС, категория „С“.

IV. Основно месечно възнаграждение – 610 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

V. Срок на договора 1 година с шест месеца срок на изпитване.

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността. След извършения подбор и одобряване на кандидат, същият при сключване на трудов договор е необходимо да представи Удостоверение от Държавна психиатрична болница, че не се води на отчет към нея.

VІI. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 07.08.2020 г. включително.