Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Специалист „Контрол и сигурност“ в отдел „Контрол и сигурност“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ И СИГУРНОСТ" В ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И СИГУРНОСТ"

 

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Александър Владимиров Тодоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността Специалист „Контрол и сигурност“ в отдел „Контрол и сигурност“

 

  1. Валентин Трайков Вълчанов
  2. Далип Ахмедов Далипов
  3. Стефан Иванов Недялков
  4. Венцислав Василев Лалев
  5. Александър Владимиров Тодоров

 

Събеседването ще се проведе на 24.01.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч в сградата на Общинска администрация - Ловеч, етаж 2.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Специалист „Контрол и сигурност“

в отдел „Контрол и сигурност“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно, висше

2. Професионална област – не се изисква  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: свидетелство за правоспособност за управление на МПС – категория „В“

5. Работното място не е определено за заемане от трудоустроени лица.

6. Работното място е за лица, които не са придобили и упражнили право на пенсия.

II. Цел на длъжността: Контрол по спазване на наредбите на Общински съвет – Ловеч, относими към дейността на отдел „Контрол и сигурност“, организация обслужването на платените общински паркинги и местата за паркиране в откритите паркинг – зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“  на територията на гр. Ловеч и осъществяване на мониторинг в център за видеонаблюдение.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 13.01.2017 г.