Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Резултати от проведен подбор за длъжността старши експерт „Мониторинг

в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“,

дирекцияПроекти, програми и инвестиции

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1960/28.10.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с явилите се кандидати, и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип реши, че за длъжността старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч, няма подходящ кандидат.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             /п/

                                                               /Петър Деков/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност

Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование

– Минимална образователна степен: висше бакалавър

2. Професионално направление

 – общо инженерство, строителство и геодезия, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника.

3. Професионален опит

 – 1 година.

4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност - работа в мрежова среда с продуктите на MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint), свободно ползване на интернет.

 

II. Цел на длъжността:

Мониторинг на проекти, одобрени за финансиране по национални и международни проекти и програми, финансирани от ЕС и други донорски програми. Анализира информацията за състоянието на дейности по изпълнение на проекти в процес на реализация, финансирани със средства на ЕС и други донорски програми и с национално финансиране, по които Община Ловеч е бенефициент. Организира, координира и контролира работата на екипите, сформирани в изпълнение на дейностите на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми. Контролира системното извършване на планирани проверки на място на обектите, включени в изпълнението на проекти и съставя досие от проверки на място на ниво проект. Контролира изпълнението на препоръки, направени от Управляващите органи от проверки на място. Организира създаването на архив с оригинални документи на ниво проект по време на неговото изпълнение. Осигурява достъп на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, до архива по съответния проект. Следи и подава сигнали за нередности и измами съгласно установената процедура за администриране и докладване за нередности.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 900 лв.

 

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

VІI. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 05.11.2021 г. включително.