Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява вакантна длъжност Управител на общинско социално жилище

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ  

обявява вакантна длъжност 

Управител на общинско социално жилище 

 

 

 1. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осигурява цялостно управление и ръководи предоставянето на обществена  услуга „Настаняване на представители на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други в неравностойно положение в общинско социално жилище“ – стопанисване, извършване на цялостен контрол по поддържането на социалното жилище.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 1. Образование – висше, степен бакалавър
 2. Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки
 3. Професионално направление – икономика
 4. Професионален опит – минимум 1 година по специалността
 5. Допълнителна квалификация - умения за работа с компютър и с пакет от приложения MS Office

 

 1. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
 •  Способност да планира и изпълнява дейности, свързани с преките задължения
 •  Организационни способности и умения
 • Инициативност и находчивост в процеса на търсене на алтернативи при разрешаване на конкретни проблеми и взимане на адекватни решения
 •  Умения за работа в екип

     

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч - /свободен текст/
 2. Автобиография - CV
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността.
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

 

 1. КРАЕН СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите се подават до 07.01.2021 год. в стаи 211 и 212 в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, втори етаж, тел. 068/688-283.

          Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.