Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Управител на общинско социално жилище – гр. Ловеч, кв. „Гозница“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Управител на общинско социално жилище – гр. Ловеч, кв. „Гозница“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше, степен бакалавър

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки

3. Професионално направление - Икономика

4. Професионален опит – 1 година

5. Допълнителна квалификация – умения за работа с компютър и с пакет от приложения MS Office

II. Цел на длъжността: Осигурява цялостно управление и ръководи предоставянето на обществена услуга „Настаняване на представители на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други в неравностойно положение в общинско социално жилище“ – стопанисване, извършване на цялостен контрол по поддържането на социалното жилище.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 20.05.2021 г.