Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от подбор за длъжността

Юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

 

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Ивайло Пламенов Петков

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност Юрисконсулт

в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-магистър

2. Професионална област – Право  

3. Професионален опит – не се изисква

4.Допълнителна квалификация: удостоверение за юридическа правоспособност

5. Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Подпомагане работата на общинската администрация за правилно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, осъществява правното обслужване, процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изработва становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на администрацията.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 07.06.2019 г.