Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантни длъжности "Организатор клуб" в Клуб на инвалида в селата Йоглав, Александрово и Слатина

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

Резултати от подбор за длъжностите „Организатор клуб“ в Клуб на инвалида – с. Йоглав, Клуб на инвалида –

с. Александрово и Клуб на инвалида – с. Слатина

 

 

Трудови договори ще бъдат сключени с:

1. Христо Илиев Христов - за Клуб на инвалида – с. Йоглав

2. Ганка Конова Пенчева - за Клуб на инвалида – с. Александрово.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантни длъжности Организатор клубв Клуб на инвалида - с. Йоглав,Клуб на инвалида - с. Александрово и

Клуб на инвалида - с. Слатина

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – не се изисква  

3. Професионален опит – не се изисква

II. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност в съответния клуб на инвалида. Осъществява сътрудничество за социална подкрепа.

III. Работата се извършва при непълно работно време -  4 часа.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 15.09.2017 г.