Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Охранител в дейност „Самоохрана на общински обекти“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОХРАНИТЕЛ" В БД "САМООХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ"

 

 

Трудови договори ще бъдат сключени с:

1. Лазар Николов Тодоров

2. Иван Стойчев Къновски

3. Валентин Димитров Вълков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността „Охранител“ в БД „Самоохрана на общински обекти“

 

 

1. Кръстьо Петров Вакъвчиев

2. Емил Миленков Даскалов

3. Иван Стойчев Къновски

4. Светослав Стефанов Вълков

5. Мирослав Иванов Георгиев

6. Борис Ангелов Искренов

7. Петко Маринов Тотев

8. Далип Ахмедов Далипов

9. Валентин Димитров Вълков

10. Ивайло Иванов Кузев

11. Георги Ангелов Генов

12. Александър Владимиров Тодоров

13. Христо Сандев Христаков

14. Пламен Конов Петков

15. Лазар Николов Тодоров

 

Събеседването ще се проведе на 24.01.2017 г. от 14.45 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч в сградата на Общинска администрация - Ловеч, етаж 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Охранител

в дейност „Самоохрана на общински обекти“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – не се изисква  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Работното място не е определено за заемане от трудоустроени лица.

5. Работното място е за лица, които не са придобили и упражнили право на пенсия.

II. Цел на длъжността: Охрана на обекти – публична и частна общинска собственост и имущество на Община Ловеч.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността, копие от документ за завършено обучение за „Охранител“.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 13.01.2017 г.