Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 год. възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

А.За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

 

За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ - 123/04.09.2020 г.

Анелия Спасова Михова

Логопед

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 127/04.09.2020 г.

Дарина Христова Герганова

Логопед

Дневен център

Да

 

 

За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 117/24.08.2020 г

Петранка Петкова Дичкова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 124/04.09.2020 г.

Пенка Георгиева Петрова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 125/04.09.2020 г.

Диана Дончева Лалева

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

 

Б.  За обявената длъжност„Огняр/техническа поддръжка“ – 0,5 щ.бр. в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 120/28.08.2020 г.

Цветан Димитров Жейнов

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 121/01.09.2020 г.

Теодоси Сашев Тодоров

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

Да

 

 

В. За обявената длъжност „Социален работник“  - 1 щ. бр. в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 118/24.08.2020 г.

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 119/26.08.2020 г.

 

Даниела Христова Кацарова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 122/03.09.2020 г.

 

Петя Цанкова Стоянова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за заемане на длъжността

4.

ПДДМ  - 126/04.09.2020 г.

Диана Дончева Лалева

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на: 11.09.2020 г. от 14:00 часа, в Клуб на инвалида – кв. Вароша, бл. „Вароша“ партерен етаж, по предварително изготвен график, с който кандидатите ще бъдат запознати по телефона.

 

За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

 

 

 

ПРОЕКТ №  BG05M9OP001-2.019-0012-C02
„ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г., за реализацията на Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 години

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А. Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

1. Логопед – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Логопедия, педагог с втора специалност или допълнителна проф. квалификация по логопедия, психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата.

2. Медицинска сестра – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: професионален  бакалавър

Област на висшето образование: здравни грижи

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 41, ет. 1

Б. Длъжност за социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

Огняр/техническа поддръжка – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

Основни задължения на длъжността: поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Преходно жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 41, ет. 2

В. Длъжност за социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

Социален работник  - 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с младежи в риск, напускащи резидентни услуги; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към защита правата и интересите на потребителите;

познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с клиенти; способност да преговаря и да разрешава  конфликти; умения за активно слушане, проявяване на емпатия;

Основни задължения на длъжността: Отговаря за цялостна организация на ежедневието на младежите настанени в „Наблюдавано жилище“, индивидуалното планиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, организира комуникацията с работодатели, институции и организации.

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Наблюдавано жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“, бл. 203, вх. А, ет. 2, ап. 3

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);

2. Автобиография (по образец);

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 20.08.2020 г. до 04.09.2020 г. включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения: