Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА (ТРИ БРОЯ) ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕКО“ ЕАД

 

 

На основание Решение № 313/25.02.2021 г. на Общински съвет – Ловеч, допълнено с Решение № 342/08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч за откриване на конкурсна процедура за членове на Съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч, чл. 30 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Ловеч в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала (Приета с Решение № 278/28.01.2021 г. по Протокол № 19 на Общински съвет – Ловеч в сила от 15.02.2021 г.) във връзка с чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия и Процедура за провеждане на конкурсите за членове на органи на управление на търговски дружества, в които Община Ловеч е едноличен собственик на капитала

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА (ТРИ БРОЯ) ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕКО“ ЕАД

 

 

1. Място на работа: „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 5

2. Област на дейност: Дружеството има за предмет на дейност - поддържане на паркове, градини, производство на посадъчен материал, хигиенизиране – метене и миене, снегопочистване, експлоатация на депо за ТБО, поддържане на общинския жилищен фонд, комунална дейност и други услуги на населението, поддържане и ремонт на общински имоти, както и извършване на всяка позволена от закона дейност. 

3. Изисквания към кандидатите:

3.1 Завършено висше образование, минимум степен „бакалавър“;

3.2 Професионален опит – минимум 5 години;

3.3 Да има добра репутация;

3.4 Да не са поставени под запрещение;

3.5 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

3.6 Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

3.7 Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

3.8 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3.9 Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно на кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3.10Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

3.11Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет  или секретар на община;

3.12Да не извършват търговски сделки от свое и чуждо име (забраната се прилага само когато се извършва дейност, сходна  с дейността на дружеството);

3.13Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност (забраната се прилага само когато се извършва дейност, сходна  с дейността на дружеството);

3.14Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие (забраната се прилага само когато се извършва дейност, сходна  с дейността на дружеството);

3.15Да не работят по трудово правоотношение или по служебно правоотношение с изключение на лицата във висши учебни заведения.

3.16Да не са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от Запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3.17Да са български граждани, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или гражданин на Конфедерация Швейцария.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Конкурсът се провежда в два етапа:

4.1.1. Първи етап - Допускане по документи;

4.1.2. Втори етап:

4.1.2.1 Писмена част - Представяне от кандидатите на концепция (бизнес-програма) за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;

4.1.2.2 Устна част - Интервю с кандидатите.

4.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, включително в допълнително предоставения срок за представяне на същите след уведомяване на кандидата, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени с решението на Общинския съвет.

4.3. Конкурсът ще се проведе по график, съгласно Процедура за провеждане на конкурсите за членове на органи на управление на търговски дружества, в които Община Ловеч е едноличен собственик на капитала, като кандидатите се подреждат по реда на подаване на заявленията.

4.4. Комисията оценява:

4.4.1. Представяне на концепция (бизнес-програма) за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

4.4.1.1. Креативност на концепцията;

4.4.1.2. Ясна бизнес стратегия;

4.4.1.3. Степен на познаване на спецификата на отрасъла;

4.4.1.4. Практическа приложимост;

4.4.1.5. Реалистични финансови резултати;

4.4.1.6. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана;

4.4.1.7. Отражение на приложимото законодателство;

4.4.1.8. Маркетингов план;

4.4.1.9. планиран социалин ефект;

4.4.1.10. Убедителност на изложението.

4.4.2 Интервю с кандидата със задаване на предварително формулирани въпроси, на които всеки един от кандидатите следва да отговори.

4.4.2.1. Мотивация на кандидата;

4.4.2.2. Планове за професионално развитие;

4.4.2.3. Познаване на нормативни документи;

4.4.2.4. Познаване на отрасъла;

4.4.2.5. Познаване на пазара;

4.4.2.6. Креативност;

4.4.2.7. Комуникативни умения;

4.4.2.8. Убедителност и аргументираност;

4.4.2.9. Лидерство;

4.4.2.10. Общо впечатление.

4.5. Конкурсът се провежда от комисия определена с Решение № 313/25.02.2021 г. На Общински съвет – Ловеч, допълнено с Решение № 342/08.04.2021 г. на Общински съвет-Ловеч.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Ловеч (по образец).

5.2. Професионална автобиография (европейски формат).

5.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

5.5. Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са заемали длъжността.

5.6. Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори в Община Ловеч (по образец).

5.7. Декларация по чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НУРУПСОЛТДППОУК (по образец).

6. Място и срок за подаване на документите:

6.1. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 часа, от 27 април 2021 г. до 11 май 2021 г. включително в деловодството на Община Ловеч, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

6.2. Формуляри на документите за кандидатстване за участие в конкурса могат да се получат от деловодството на Община Ловеч всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 часа или да се изтеглят от интернет страницата на общината.

7. Списъци с допуснати и недопуснати кандидати, протоколи и други съобщения относно конкурса ще бъдат  публикувани на официалната интернет страница на общината www.lovech.bg.

8. Допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено от комисията.

 

Лице/а за контакти:

Председател: Ирина Митева

GSM: 0888622239

Е-mail: irina_miteva@mail.bg