Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

I. За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

 

1. За длъжност „Управител“– 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 115/10.06.2020 г.

 

Мария Бончева Недялкова

Управител

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 80/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Управител

Дневен център

120 т.

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 79/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Социален работник

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 63/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Дневен център

125 т.

3.

ПДДМ  - 91/09.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Дневен център

125 т.

4.

ПДДМ  - 84/09.06.2020 г.

 

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Дневен център

118 т.

5.

ПДДМ  - 29/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Социален работник

Дневен център

116 т.

 

3. За длъжност „Психолог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 103/10.06.2020 г.

 

Наталия Цецкова Георгиева

Психолог

Дневен център

126 т.

 

 

4. За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 21/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Логопед

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 76/08.06.2020 г.

 

Анатоли Станимиров Николов

Логопед

Дневен център

112 т.

 

5. За длъжност „Специален педагог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 35/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Специален педагог

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 22/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Специален педагог

Дневен център

121 т.

 

6. За длъжност „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 75/08.06.2020 г.

 

Ивайло Добромиров Балев

Рехабилитатор

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 98/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Рехабилитатор

Дневен център

123 т.

 

7. За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 116/10.06.2020 г.

 

Виолета Андреева

Медицинска сестра

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 112/10.06.2020 г.

 

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

Дневен център

124 т.

3.

ПДДМ  - 32/02.06.2020 г

Момчил Милчев Николов

 

Медицинска сестра

Дневен център

84 т.

4.

ПДДМ  - 47/04.06.2020 г.

 

Филипа Арсова Маринова

Медицинска сестра

Дневен център

Не се е явила

 

8. За длъжност „Трудотерапевт“ – 1 щ.бр.

 

 

 

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 42/04.06.2020

Мирела Недялкова Тончева

Трудотерапевт

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 99/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Трудотерапевт

Дневен център

124 т.

3.

ПДДМ  - 89/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Дневен център

123 т.

4.

ПДДМ  - 20/01.06.2020

Илиана Стефанова Русева

Трудотерапевт

Дневен център

121 т.

5.

ПДДМ  - 45/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Трудотерапевт

Дневен център

120 т.

6.

ПДДМ  - 11/01.06.2020 г

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

Дневен център

119 т.

7.

ПДДМ  - 62/08.06.2020 г.

 

Таня Василева Чедомирова-Ганева

Трудотерапевт

Дневен център

118 т.

8.

ПДДМ  - 66/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Трудотерапевт

Дневен център

117 т.

9.

ПДДМ  - 2/01.06.2020 г

Олга Викторовна Кузнецова

Трудотерапевт

Дневен център

114 т.

10.

ПДДМ  - 15/01.06.2020 г

Геновева Гечева Вътева

Трудотерапевт

Дневен център

113 т.

11.

ПДДМ  - 96/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Трудотерапевт

Дневен център

113 т.

12.

ПДДМ  - 43/04.06.2020 г

Габриела Дикова Съева

 

Трудотерапевт

Дневен център

112 т.

13.

ПДДМ  - 60/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Дневен център

111 т.

14.

ПДДМ  - 78/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Трудотерапевт

Дневен център

110 т.

15.

ПДДМ  - 6/01.06.2020 г

Любка Петрова Нанкова

Трудотерапевт

Дневен център

106 т.

16.

ПДДМ  - 48/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Трудотерапевт

Дневен център

104 т.

17.

ПДДМ  - 92/09.06.2020 г.

 

Галя Климентова Иванова-Телбис

Трудотерапевт

Дневен център

Не се е явила.

 

9. За длъжност „Възпитател“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 54/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Възпитател

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 93/09.06.2020 г.

 

Камелия Савкова Кинтова

Възпитател

Дневен център

126 т.

3.

ПДДМ  - 10/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Възпитател

 

Дневен център

125 т.

4.

ПДДМ  - 81/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Възпитател

Дневен център

124 т.

5.

ПДДМ  - 34/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Възпитател

Дневен център

123 т.

6.

ПДДМ  - 88/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Възпитател

Дневен център

122 т.

7.

ПДДМ  - 38/03.06.2020 г

Димитър Стоянов Кръстев

 

Възпитател

Дневен център

120 т.

8.

ПДДМ  - 44/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Възпитател

Дневен център

116 т.

9.

ПДДМ  - 28/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Възпитател

Дневен център

115 т.

10.

ПДДМ  - 77/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Възпитател

Дневен център

113 т.

11.

ПДДМ  - 61/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Възпитател

Дневен център

110 т.

12.

ПДДМ  - 94/09.06.2020 г.

 

Ваня Пенкова Конишева

Възпитател

Дневен център

108 т.

13.

ПДДМ  - 8/01.06.2020 г.

Боряна Дочева Станева

 

Възпитател

Дневен център

105 т.

14.

ПДДМ  - 113/10.06.2020 г.

 

Бурянка Хитова Стоянова

Възпитател

Дневен център

102 т.

15.

ПДДМ  - 101/10.06.2020 г.

 

Стелияна Дончева Вълчева

Възпитател

Дневен център

86 т.

16.

ПДДМ  - 108/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Възпитател

Дневен център

85 т.

 

10. За длъжност „Шофьор-снабдител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 56/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Шофьор-снабдител

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 95/09.06.2020 г.

 

Павел Стоянов Денчев

Шофьор-снабдител

Дневен център

124 т.

 

11. За длъжност „Домакин“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 18/01.06.2020 г.

Румяна Кръстева Иванова

 

Домакин

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 39/03.06.2020 г

Нина Борисова Тодорова

 

Домакин

Дневен център

125 т.

3.

ПДДМ  - 9/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

 

Домакин

Дневен център

123 т.

4.

ПДДМ  - 3/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Домакин

Дневен център

121 т.

5.

ПДДМ  - 65/08.06.2020 г.

 

Мария Хелмут Мелем

Домакин

Дневен център

116 т.

6.

ПДДМ  - 33/02.06.2020 г

Борянка Йорданова Стоянова

 

Домакин

Дневен център

113 т.

7.

ПДДМ  - 53/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Домакин

Дневен център

110 т.

8.

ПДДМ  - 57/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Домакин

Дневен център

108 т.

9.

ПДДМ  - 40/03.06.2020 г

Ангелина Иванова Петрова

 

Домакин

Дневен център

101 т.

 

12. За длъжност „Санитар“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 7/01.06.2020 г.

Любка Петрова Нанкова

 

Санитар

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 41/04.06.2020 г

Красимирка Тодорова Стефанова

 

Санитар

Дневен център

126 т.

3.

ПДДМ  - 105/10.06.2020 г.

 

Маргарита Русева Петрова

Санитар

Дневен център

126 т.

4.

ПДДМ  - 106/10.06.2020 г.

 

Краса Иванова Едрева

Санитар

Дневен център

124 т.

5.

ПДДМ  - 46/04.06.2020 г.

 

Елка Радоева Радоева

Санитар

Дневен център

123 т.

6.

ПДДМ  - 102/10.06.2020 г.

 

Лидия Ангелова Петкова

Санитар

Дневен център

122 т.

7.

ПДДМ  - 16/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Санитар

Дневен център

121 т.

8.

ПДДМ  - 36/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Санитар

Дневен център

118 т.

9.

ПДДМ  - 67/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Санитар

Дневен център

117 т.

10.

ПДДМ  - 50/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Санитар

Дневен център

112 т.

11.

ПДДМ  - 52/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Санитар

Дневен център

110 т.

12.

ПДДМ  - 100/10.06.2020 г.

 

Таня Маринова Хицова

Санитар

Дневен център

107 т.

13.

ПДДМ  - 110/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Санитар

Дневен център

104 т.

14.

ПДДМ  - 114/10.06.2020 г.

Бурянка Хитова Стоянова

Санитар

Дневен център

102 т.

15.

ПДДМ  - 104/10.06.2020 г.

 

Иваничка Костова Събева

Санитар

Дневен център

100 т.

 

II. За обявените длъжности в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 71/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Преходно жилище

125 т.

2.

ПДДМ  - 73/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Преходно жилище

120 т.

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 64/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Преходно жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 70/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Преходно жилище

125 т.

3.

ПДДМ  - 83/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Социален работник

Преходно жилище

121 т.

 

3. За длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 90/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Преходно жилище

122 т.

2.

ПДДМ  - 12/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

 

Преходно жилище

121 т.

3.

ПДДМ  - 82/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Трудотерапевт

Преходно жилище

120 т.

4.

ПДДМ  - 59/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Преходно жилище

118 т.

5.

ПДДМ  - 14/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Трудотерапевт

Преходно жилище

116 т.

 

4. За длъжност „Детегледач“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 13/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 97/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

3.

ПДДМ  - 49/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

4.

ПДДМ  - 1/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Детегледач

Преходно жилище

125 т.

5.

ПДДМ  - 55/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Детегледач

Преходно жилище

123 т.

6.

ПДДМ  - 37/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Детегледач

Преходно жилище

118 т.

7.

ПДДМ  - 17/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Детегледач

Преходно жилище

 

 

117

8.

ПДДМ  - 51/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Детегледач

Преходно жилище

112 т.

9.

ПДДМ  - 31/02.06.2020 г.

 

Николина Цветанова Петкова

 

Детегледач

Преходно жилище

110 т.

10.

ПДДМ  - 109/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Детегледач

Преходно жилище

107 т.

11.

ПДДМ  - 111/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Детегледач

Преходно жилище

105 т.

 

III. За обявените длъжности в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 69/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Наблюдавано жилище

125 т.

2.

ПДДМ  - 74/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Наблюдавано жилище

120

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 72/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Социален работник

Наблюдавано жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 68/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Наблюдавано жилище

125 т.

 

Кандидатите класирани на първо място за съответните длъжности в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор. При отказ на одобрения кандидат да приеме предложената му длъжност, за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат в списъка.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

I. За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

 

1. За длъжност „Управител“– 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-27/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

Управител

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

 

ПДДМ-80/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Управител

Дневен център

Да

 

3.

 

ПДДМ-85/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

4.

 

ПДДМ-115/10.06.2020 г.

 

Мария Бончева Недялкова

Управител

Дневен център

Да

 

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-4/01.06.2020 г.

Марина Савова Маринова

 

Социален работник

Дневен център

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

2.

ПДДМ  - 24/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Социален работник

Дневен център

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

3.

ПДДМ  - 29/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Социален работник

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 63/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 79/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Социален работник

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 84/09.06.2020 г.

 

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 91/09.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Дневен център

Да

 

 

3. За длъжност „Психолог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-19/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Психолог

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

 

ПДДМ-103/10.06.2020 г.

 

Наталия Цецкова Георгиева

Психолог

Дневен център

Да

 

 

4. За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-21/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Логопед

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ-76/08.06.2020 г.

 

Анатоли Станимиров Николов

Логопед

Дневен център

Да

 

 

5. За длъжност „Специален педагог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

 

ПДДМ-22/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Специален педагог

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ-35/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Специален педагог

Дневен център

Да

 

 

6. За длъжност „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

 

ПДДМ-75/08.06.2020 г.

 

Ивайло Добромиров Балев

Рехабилитатор

Дневен център

Да

 

2.

 

ПДДМ-98/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Рехабилитатор

Дневен център

Да

 

 

7. За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 32/02.06.2020 г

Момчил Милчев Николов

 

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 47/04.06.2020 г.

 

Филипа Арсова Маринова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 112/10.06.2020 г.

 

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 116/10.06.2020 г.

 

Виолета Юлиянова Андреева

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

 

8. За длъжност „Трудотерапевт“ – 1 щ.бр.

 

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 2/01.06.2020 г

Олга Викторовна Кузнецова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 6/01.06.2020 г

Любка Петрова Нанкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 11/01.06.2020 г

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 15/01.06.2020 г

Геновева Гечева Вътева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 20/01.06.2020

Илиана Стефанова Русева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 42/04.06.2020

Мирела Недялкова Тончева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 43/04.06.2020 г

Габриела Дикова Съева

 

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 45/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 48/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 60/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 62/08.06.2020 г.

 

Таня Василева Чедомирова-Ганева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 66/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 78/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 89/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 92/09.06.2020 г.

 

Галя Климентова Иванова-Телбис

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

16.

ПДДМ  - 96/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

17.

ПДДМ  - 99/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

 

9. За длъжност „Възпитател“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 8/01.06.2020 г.

Боряна Дочева Станева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 10/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Възпитател

 

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 28/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 30/02.06.2020 г.

Николина Цветанова Петкова

 

Възпитател

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемото образование за длъжността

5.

ПДДМ  - 34/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 38/03.06.2020 г

Димитър Стоянов Кръстев

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 44/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

 

8.

ПДДМ  - 54/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Възпитател

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 61/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Възпитател

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 77/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Възпитател

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 81/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Възпитател

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 88/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Възпитател

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 93/09.06.2020 г.

 

Камелия Савкова Кинтова

Възпитател

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 94/09.06.2020 г.

 

Ваня Пенкова Конишева

Възпитател

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 101/10.06.2020 г.

 

Стелияна Дончева Вълчева

Възпитател

Дневен център

Да

 

16.

ПДДМ  - 107/10.06.2020 г.

 

Ивона Ивова Иванова

Възпитател

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава необходимото образование

17.

ПДДМ  - 108/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Възпитател

Дневен център

Да

 

18.

ПДДМ  - 113/10.06.2020 г.

 

Бурянка Хитова Стоянова

Възпитател

Дневен център

Да

 

 

10. За длъжност „Шофьор-снабдител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 95/09.06.2020 г.

 

Павел Стоянов Денчев

Шофьор-снабдител

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 56/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Шофьор-снабдител

Дневен център

Да

 

 

11. За длъжност „Домакин“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 3/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 9/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

 

Домакин

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 18/01.06.2020 г.

Румяна Кръстева Иванова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 33/02.06.2020 г

Борянка Йорданова Стоянова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 39/03.06.2020 г

Нина Борисова Тодорова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 40/03.06.2020 г

Ангелина Иванова Петрова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 53/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Домакин

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 57/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Домакин

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 65/08.06.2020 г.

 

Мария Хелмут Мелем

Домакин

Дневен център

Да

 

 

12. За длъжност „Санитар“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 7/01.06.2020 г.

Любка Петрова Нанкова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 16/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 36/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 41/04.06.2020 г

Красимира Тодорова Стефанова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 46/04.06.2020 г.

 

Елка Радоева Радоева

Санитар

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 50/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Санитар

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 52/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Санитар

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 67/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Санитар

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 100/10.06.2020 г.

 

Таня Маринова Хицова

Санитар

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 102/10.06.2020 г.

 

Лидия Ангелова Петкова

Санитар

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 104/10.06.2020 г.

 

Иваничка Костова Събева

Санитар

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 105/10.06.2020 г.

 

Маргарита Русева Петрова

Санитар

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 106/10.06.2020 г.

 

Краса Иванова Едрева

Санитар

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 110/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Санитар

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 114/10.06.2020 г.

Бурянка Хитова Стоянова

Санитар

Дневен център

Да

 

 

 

II. За обявените длъжности в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 26/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Управител

Преходно жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

ПДДМ  - 71/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 73/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 87/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Преходно жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 64/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 70/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 83/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

 

3. За длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 12/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

 

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 14/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 59/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 82/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

5.

ПДДМ  - 90/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

 

4. За длъжност „Детегледач“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 1/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 13/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 17/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 31/02.06.2020 г.

 

Николина Цветанова Петкова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

5.

ПДДМ  - 37/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

6.

ПДДМ  - 49/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

7.

ПДДМ  - 51/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

8.

ПДДМ  - 55/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

9.

ПДДМ  - 97/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

10.

ПДДМ  - 109/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

11.

ПДДМ  - 111/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

 

5. За длъжност „Огняр/техническа поддръжка“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 58/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

Не

Кандидатът не е представил документ, удостоверяващ правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

 

 

III. За обявените длъжности в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 25/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Управител

Наблюдавано жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

ПДДМ  - 69/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Наблюдавано жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 74/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Наблюдавано жилище

Да

 

4.

 

ПДДМ  - 86/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Наблюдавано жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 5/01.06.2020 г.

Марина Савова Маринова

 

Социален работник

Наблюдавано жилище

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

2.

ПДДМ  - 23/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Социален работник

Наблюдавано жилище

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

3.

ПДДМ  - 68/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 72/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на датите: 18.06.2020 г. и 19.06.2020 г. в Клуб на инвалида с адрес: гр. Ловеч, пл.“Тодор Кирков“ №5, бл. Вароша, партерен етаж. Събеседването ще се проведе по предварително изготвен график, с който допуснатите кандидати ще бъдат запознати по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ №  BG05M9OP001-2.019-0012-C02
 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ И „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г., за реализацията на Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 години.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А. Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

1. Управител – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства и родители; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Социален работник  - 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности, Социална педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на социалните услуги; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността: предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социалната услуга и техните семейства. 

3. Психолог – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Психология

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността, включително: опит в психологическа диагностика, психологическо консултиране, работа в екип при предоставянето на социални услуги и директна работа с деца и/или лица с увреждания и техни семейства по въпросите на родителстването.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: психологът предоставя психологическа подкрепа на клиентите на дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

 4. Логопед – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Логопедия, педагог с втора специалност или допълнителна проф. квалификация по логопедия, психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата.

5. Специален педагог – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: Специална педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит по специалността и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: специалният педагог  оказва педагогическа подкрепа на децата съобразно с индивидуалните им потребности. Работата му е насочена към установяване образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране, постигане на практическа и социална автономност на децата с увреждания, провеждане на обучителни дейности, включване чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за учене, подготовка за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.

6. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен:  професионален бакалавър

Професионална квалификация: Рехабилитатор, Кинезитерапевт, Ерготерапевт

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

7. Медицинска сестра – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: професионален  бакалавър

Област на висшето образование: здравни грижи

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

8. Трудотерапевт – 1 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност.
Основни задължения на длъжността:  организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации във връзка с трудовата ориентация на младежите, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с потребителите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на дневния център. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

9. Възпитател – 3 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: педагогика, други със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит по специалността и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

10. Шофьор-снабдител – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионална област: не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, кат. D.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; технически умения и компетентности.
Основни задължения на длъжността: отговорно и безопасно предоставя услугата превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано транспортно средство до и от Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, осигурява снабдяването с необходимите материали и инвентар за функционирането на социалната услуга.

11. Домакин – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионална област: не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: отговаря и контролира опазването на материалната база и оборудване в социалната услуга; отговаря за снабдяването и съхраняването на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности.

12. Санитар – 3 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: не се изисква.

Основни задължения на длъжността: полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др. Поддържа чистотата и реда в работните помещения, санитарните възли, коридори, фоайета, зали, тераси и др. в сградата на дневния център, дворното пространство, както и площадките и тротоарите около сградата.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, /бивша сграда на Детска ясла № 5 „Патиланци“, ет.1/

Б. Длъжности за социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

1. Управител – 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца и техните семейства и родители; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Преходно жилище“, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

Съгласно спецификата на работата е планирано да бъде назначен 1 управител за двете социални услуги „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“.

2. Социален работник  - 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на социалните услуги; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните

потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността:  оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки

3.Трудотерапевт – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения в приложните  дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност; умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата, свързани със заеманата длъжност.

Основни задължения на длъжността:  организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на децата.

4. Детегледач – 3 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: не се изисква.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.

Основни задължения на длъжността: полагане на ежедневни грижи за децата, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, подпомага децата в подготовката им за училище; поддържа чистотата и реда в помещенията на социалната услуга

5. Огняр/техническа поддръжка – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

Основни задължения на длъжността: поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Преходно жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, /бивша сграда на Детска ясла №5 „Патиланци“, ет.2/

В. Длъжности за социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

1.Управител – 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Наблюдавано жилище“, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

Съгласно спецификата на работата е планирано да бъде назначен 1 управител за двете социални услуги „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“.

2. Социален работник  - 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с младежи в риск, напускащи резидентни услуги; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към защита правата и интересите на потребителите;

познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с клиенти; Способност да преговаря и да разрешава  конфликти; умения за активно слушане, проявяване на емпатия;

Основни задължения на длъжността: Отговаря за цялостна организация на ежедневието на младежите настанени в „Наблюдавано жилище“, индивидуалното планиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, организира комуникацията с работодатели, институции и организации.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Наблюдавано жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 203, вх. А,ет. 2, ап. 3

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление (по образец);

5.2. Автобиография (по образец);

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

6. Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.

7. Срок за подаване на документите: Документите се подават от 28.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително.

Важно: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от тук: