Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Ловеч - с обхват на работа Община Ловеч и Община Троян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Анекси № BG03-ПС01-0009 от 01.09.2016 г. и № BG03-ПС01-0087 от 26.07.2018 г. към сключено партньорско споразумение BG03-ПС01-68/11.12.2015 г. между Община Ловеч и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 „Приеми ме 2015”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Заповед № З-940/18.06.2019 г. на Кмета на Община Ловеч,

 

Община Ловеч обявява конкурс за:

Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Ловеч - с обхват на работа Община Ловеч и Община Троян.

 

I. Минималниизисквания за заемане на длъжността “Социален работник”

 • Образователна степен: „Средно образование“;
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето и в областта на социалните дейности не по-малко от 3 (три) години;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

II. Умения и компетентности за заемане на длъжността“Социален работник”:

 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.

 

III. Характер на работа:

 

1. Основни функции на длъжността “Социален работник”:

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общините Ловеч, Троян, Тетевен, а именно:

 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и  подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда на два етапа:

1.1. Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. 

1.2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

2. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч, в която e включен представител на Д СП – Ловеч.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

4. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред Кмета на общината, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

5. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на интервюто.

6. Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин. Тя оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжностите, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

7. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

 

V. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие конкурс за съответната длъжност /по образец/;
 2. Автобиография /по образец/;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Декларация по Закона за личните данни /по образец/;

 

VI. Място на изпълнение на длъжностите:

1. Социален работник - 1 /една/ щатна бройка – Община Ловеч - с обхват на работа Община Ловеч и Община Троян.

 

VII. Място и срок за подаване на документите

Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник в стая 309 на Община Ловеч, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, за Конкурс за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ в срок от 24 юни 2019 г. до 17.00 часа на 26 юли 2019 г. включително.

Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 068/688 227 и 068/688 283, на сайта на Община Ловеч http://www.lovech.bg/ и в стаи 309 и 211 на Общинска администрация - Ловеч.

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.