Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Ръководител на Общинска горска структура

І. Изисквания за длъжността:
    1. Образование – висше-магистър
    2. Специалност - Лесовъдство
    3. Професионален опит – не по-малко от 3 години
    4. Лицето да е вписано в публичния регистър в Изпълнителната агенция по горите и да притежава удостоверение за регистрация за упражняване на лесовъдска практика
    5. Лицето да не е осъждано и лишавано от свобода за престъпления от общ характер
    6. Компютърна грамотност 

II. Специфични изисквания: 
Да познава Закона за горите и нормативните документи, регламентиращи дейностите в горските територии, да има практически умения по маркиране на лесосечен фонд, да познава БДС за окачествяване на дървените материали.

III. Цел на длъжността: 
Опазва горските територии – собственост на Община Ловеч, маркира и сортиментира лесосечния фонд, организира и контролира сечта, извоза и транспорта на дървесината.

ІV. Необходими документи:
    1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.
    2. Автобиография – CV.
    3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
    4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
    5. Копие на удостоверение за регистрация за упражняване на лесовъдска практика, издадено от ИАГ.
    6. Свидетелство за съдимост – оригинал.
    7. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС – категория В.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 10.05.2016 г.