Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ длъжност „Логопед“ и „Трудотерапевт“

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

I. За обявената длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ не са приети заявления от кандидати за заемане на длъжността

II. За длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ комисията допуска/не допуска до втори етап следните кандидати:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ - 128/19.10.2020 г.

Лидия Ангелова Петкова

Трудотерапевт

 

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 129/19.10.2020 г.

 

Даниела Христова Кацарова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ – 130/23.10.2020 г.

Цецка Георгиева Цветкова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на: 06.11.2020 г. в сградата на Община Ловеч, по предварително изготвен график, с който допуснатите кандидати ще бъдат запознати по телефона.

            За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.