Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ЕТАП /ПО ДОКУМЕНТИ/ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

от проведен първи етап /по документи/ на процедура за подбор и назначаване на персонал за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За длъжност „УПРАВИТЕЛ“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ – 4/26.04. 2022 г.

Теодора Станева Пенкова

Управител

Да

 

 

 

2.

НДГ – 22/05.05. 2022 г.

 

Николай Неделчев Нанов

Управител

Да

 

 

 

3.

НДГ – 23/05.05.2022 г.

Мая Велик Йовкова

Управител

Не

 

 

Не е представен документ, удостоверяващ  необходимия професионален опит изискуем за длъжността

4.

НДГ – 24/09.05.2022 г.

Даниела Христова Кацарова

Управител

Да

 

 

 

 

 

За длъжност „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ –

25/09.05. 2022 г.

Даниела Христова Кацарова

Социален работник

Да

 

 

 

2.

НДГ –

31/.10.05. 2022 г.

 

Снежанка Николаева Стоянова

 

Социален работник

Да

 

 

 

3.

НДГ-

34/ 10.05.2022 г.

Мария Тошкова Стоянова

Социален работник

Да

 

 

 

 

4.

 

НДГ – 35/10.05.2022 г.

Кристина Красимирова Петкова

Социален работник

Да

 

 

 

За длъжност „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 2 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ – 20/05.05.2022 г.

Цветанка Йорданова Цвяткова

Медицинска сестра

Да

 

 

 

2.

НДГ –

27/09.05. 2022 г.

 

Христина Иванова Стефанова

Медицинска сестра

Да

 

 

 

3.

НДГ –

29/09.05. 2022 г.

Диана Маринова Василева

Медицинска сестра

Да

 

 

 

 

4.

 

НДГ – 32/10.05.2022 г.

Галина Георгиева Йончева

Медицинска сестра

Да

 

5.

 

НДГ –

33/10.05. 2022 г.

Виктория Петрова Георгиева

Медицинска сестра

Да

 

 

 

За длъжност „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ –

1/21.04. 2022 г.

Виолета Иванова Панева

Трудотерапевт

Да

 

 

 

2.

НДГ – 7/29.04.2022 г.

 

Наталия Тодорова Дончева

Трудотерапевт

Да

 

 

 

3.

НДГ – 11/03.05.2022 г.

Кристалина Иванова Кралева

Трудотерапевт

Да

 

 

 

 

4.

 

НДГ – 14/03.05.2022 г.

Катя Вълова Тикова

Трудотерапевт

Да

 

 

5.

 

НДГ –

15/03.05. 2022 г.

Силвия Милославова Кичюкова

Трудотерапевт

Да

 

 

За длъжност „САНИТАР“ – 6 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ –

2/26.04. 2022 г.

Ивелин Георгиев Иванов

Санитар

Да

 

 

 

2.

НДГ – 3/26.04.2022 г.

 

Мария Вълева Иванова

Санитар

Да

 

 

 

3.

НДГ – 5/27.04.2022 г.

Виолета Иванова Панева

Санитар

Да

 

 

 

 

4.

 

НДГ –

10/29.04.2022 г.

Евелина Георгиева Атанасова

Санитар

Не

Не притежава минималната изискуема степен на образование

 

5.

 

НДГ –

12/03.05.2022 г.

Ваня Антонова Алексиева - Юсеинова

Санитар

Да

 

 

6.

 

НДГ – 13/03.05.2022 г

Костадин Лилянов Апостолов

Санитар

Да

 

 

7.

 

НДГ – 17/04.05.2022 г

Силвия Милославова Кичюкова

Санитар

Да

 

 

8.

 

НДГ – 19/04.05.2022 г

Кристалина Иванова Кралева

Санитар

Да

 

 

9.

 

НДГ - 21/05.05.2022 г

Илиянка Стоянова Илива

Санитар

Да

 

 

10

 

НДГ –

26/09.05. 2022 г

Иваничка Тодорова Йонова

Санитар

Не

Не притежава минималната изискуема степен на образование

 

11.

 

НДГ –

30/09.05. 2022 г

Цанко Стойков Етев

Санитар

Да

 

 

За длъжност „ОГНЯР-ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ – 6/27.04.2022 г.

Пенко Велков Ненчев

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

 

2.

НДГ –

8/29.04 .2022 г.

 

Тодор Милков Тодоров

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

 

 

 

 

3.

НДГ –

9/29.04 .2022 г.

Дениз Айрединов Джанипов

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

 

 

4.

 

НДГ – 16/03.05.2022 г.

Красимир Христов Колев

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

5.

 

НДГ –

18/04.05.2022 г.

Красимир Димитров Драгомански

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

6.

 

НДГ –

28/09.05 .2022 г

Радослав Цветанов Михайлов

Огняр-техническа поддръжка

Да

 

 

Интервюто/събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на: 13.05.2022 г. с начален час 10:00 ч., в Клуб на инвалида, с адрес: гр. Ловеч, кв. „Вароша“, пл. „Тодор Кирков“, бл. „Вароша“ №5, партерен етаж, по предварително изготвен график, с който кандидатите ще бъдат запознати по телефона.

 

За повече информация и въпроси: 068/ 688 230.