Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на допуснати и недопуснати кандидати след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

I. За обявената длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ не са постъпили заявления от кандидати за заемане на длъжността

II. За длъжност „Социален работник“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ комисията допуска/не допуска следните кандидати:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ - 129/04.01.2021 г.

Теодора Васкова Костадинова

Социален работник

 

Преходно жилище

Да

 

 

Събеседването с допуснатия до втори етап кандидат ще се проведе на: 11.01.2021 г. от 11:00 ч. в Община Ловеч - стая 312, ет. 3, ул. „Търговска“ № 22

            За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.