Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ след проведен първи етап /по документи/ за подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“  по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

След проведен първи етап /по документи/ на процедура за подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“  комисията допуска/не допуска следните кандидати:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ – 130/ 15.02.2021 г.

Радостина Атанасова Кръстева

Логопед

Дневен център

ДА

 

2.

ПДДМ-131/ 19.02.2021 г.

Владислава Пламенова Владимирова-Ганчева

Логопед

Дневен център

НЕ

Кандидатът не притежава необходимата образователна степен изискуема за заемане на длъжността

2.

ПДДМ – 132/ 19.02.2021 г.

Марина Даниелова Ангелова

Логопед

Дневен център

ДА

 

 

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидат ще се проведе на: 25.02.2021 г. от 15:00 ч. в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22

            За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.