Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността медицинска сестра в ЦГЛПР по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

от проведен първи етап /по документи/ на процедура за подбор за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ –

41/05.12. 2022 г.

Павлинка Пенова Пенова

Медицинска сестра

Да

 

 

 

 

2.

НДГ – 42/05.12.2022 г.

Инес Христова Цанева

Медицинска сестра

Да

 

 

 

3.

НДГ – 43/05.12.2022 г.

Стефка Борисова Стратева

Медицинска сестра

Да

 

 

 

 

4.

НДГ –

44/12.12.2022 г.

Диана Дончева Лалева

Медицинска сестра

Да

 

 

 

5.

НДГ –

45/12.12.2022 г.

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

Да

 

 

 

 

Интервюто/събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на 14.12.2022 г. с начален час 10:30 ч., в сградата на Община Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, по предварително изготвен график, с който кандидатите ще бъдат запознати по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 230.

 

 

Договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01
Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“