Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАПЕТАП – ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

След проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване на персонал за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За обявената длъжност „УПРАВИТЕЛ“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Брой точки

1.

НДГ – 4/26.04. 2022 г.

Теодора Станева Пенкова

Управител

120

 

2.

НДГ – 22/05.05. 2022 г.

Николай Неделчев Нанов

Управител

110

3.

НДГ – 24/09.05.2022 г.

Даниела Христова Кацарова

Управител

41

 

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Управител“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.

 

За обявената длъжност „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

 

Брой точки

1.

 

НДГ – 35/10.05.2022 г.

Кристина Красимирова Петкова

Социален работник

120

2.

 

НДГ-

34/ 10.05.2022 г.

Мария Тошкова Стоянова

Социален работник

110

3.

НДГ –

31/.10.05. 2022 г.

 

Снежанка Николаева Стоянова

 

Социален работник

108

4.

НДГ –

25/09.05. 2022 г.

Даниела Христова Кацарова

Социален работник

105

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Социален работник“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.

 

За обявената длъжност „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 2 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Брой точки

1.

НДГ – 20/05.05.2022 г.

Цветанка Йорданова Цвяткова

Медицинска сестра

120

2.

НДГ –

27/09.05. 2022 г.

Христина Иванова Стефанова

Медицинска сестра

120

3.

 

НДГ –

33/10.05. 2022 г.

Виктория Петрова Георгиева

Медицинска сестра

118

4.

 

НДГ – 32/10.05.2022 г.

Галина Георгиева Йончева

Медицинска сестра

117

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатите, класирани на първо и второ място за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

 

За обявената длъжност „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

Брой точки

1.

НДГ – 7/29.04.2022 г.

 

Наталия Тодорова Дончева

Трудотерапевт

119

2.

НДГ – 11/03.05.2022 г.

 

Кристалина Иванова Кралева

Трудотерапевт

118

 

3.

НДГ –

15/03.05. 2022 г.

 

Силвия Милославова Кичюкова

Трудотерапевт

113

 

4.

 

НДГ – 14/03.05.2022 г.

Катя Вълова Тикова

Трудотерапевт

112

 

5.

 

НДГ –

1/21.04. 2022 г.

Виолета Иванова Панева

Трудотерапевт

39

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Трудотерапевт“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.

 

За обявената длъжност „САНИТАР“ – 6 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

 

Брой точки

1.

НДГ –

2/26.04. 2022 г.

Ивелин Георгиев Иванов

Санитар

125

2.

 

НДГ – 19/04.05.2022 г

Кристалина Иванова Кралева

Санитар

125

3.

НДГ –

12/03.05.2022 г.

Ваня Антонова Алексиева - Юсеинова

Санитар

123

4.

НДГ – 17/04.05.2022 г

Силвия Милославова Кичюкова

Санитар

123

5.

НДГ – 3/26.04.2022 г.

Мария Вълева Иванова

Санитар

123

6.

НДГ –

30/09.05. 2022 г

Цанко Стойков Етев

Санитар

123

7.

 

НДГ - 21/05.05.2022 г

Илиянка Стоянова Илева

Санитар

39

8.

НДГ – 5/27.04.2022 г.

Виолета Иванова Панева

Санитар

39

9.

НДГ – 13/03.05.2022 г

Костадин Лилянов Апостолов

Санитар

отказал се

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатите, класирани от първо до шесто място за заемане на длъжността „Санитар“ в в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

 

За обявената длъжност „ОГНЯР-ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност

Брой точки

 

1.

НДГ –

8/29.04 .2022 г.

Тодор Милков Тодоров

Огняр-техническа поддръжка

120

 

2.

НДГ –

28/09.05 .2022 г

Радослав Цветанов Михайлов

Огняр-техническа поддръжка

110

3.

 

НДГ –

9/29.04 .2022 г.

Дениз Айрединов Джанипов

Огняр-техническа поддръжка

108

4.

 

НДГ –

18/04.05.2022 г.

Красимир Димитров Драгомански

Огняр-техническа поддръжка

106

5.

 

НДГ – 16/03.05.2022 г.

Красимир Христов Колев

Огняр-техническа поддръжка

104

6.

НДГ – 6/27.04.2022 г.

Пенко Велков Ненчев

Огняр-техническа поддръжка

102

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Огняр-техническа поддръжка“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.