Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ След проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

 

 

След проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

За обявената длъжност „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ – 132/ 19.02.2021 г.

Марина Даниелова Ангелова

Логопед

Дневен център

156 т.

2

ПДДМ – 130/ 15.02.2021 г.

Радостина Атанасова Кръстева

Логопед

Дневен център

78 т.

 

 

Максимален брой точки – 162. Кандидат, получил по-малко от 80 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.