Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“.

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

За обявената длъжност „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства няма приети заявления от кандидати за заемане на длъжността.

За обявената длъжност „Социален работник“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ - 129/04.01.2021 г.

Теодора Васкова Костадинова

Социален работник

Преходно жилище

162 т.

 

 

      Максимален брой точки – 162. Кандидат, получил по-малко от 80 точки не се одобрява за заемане на длъжността. Кандидатът одобрен за заемане длъжността  „Социален работник“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.