Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

                             

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и

младежи с увреждания и техните семейства“:

За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ-123/04.09.2020 г.

Анелия Спасова Михова

Логопед

Дневен център

 78 т.

2.

ПДДМ-127/04.09.2020 г.

Дарина Христова Герганова

Логопед

Дневен център

 не се явила

 

За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ – 124/

04.09.2020 г.

 

Пенка Георгиева Петрова

Медицинска сестра

Дневен център

 160 т.

2.

ПДДМ  - 117/

24.08.2020 г

Петранка Петкова Дичкова

Медицинска сестра

Дневен център

156 т.

3.

ПДДМ - 125/

04.09.2020 г.

 

Диана Дончева Лалева

Медицинска сестра

Дневен център

153 т.

 

За обявената длъжност „Огняр/техническа поддръжка“ – 0,5 щ.бр.в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 121/

01.09.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

156 т.

2.

ПДДМ  - 120/

28.08.2020 г.

Цветан Димитров Жейнов

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

154 т.

 

За обявената длъжност „Социален работник“ - 1 щ. бр. в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 118/

24.08.2020 г.

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Наблюдавано жилище

158 т.

2.

ПДДМ  - 119/

26.08.2020 г.

 

Даниела Христова Кацарова

Социален работник

Наблюдавано жилище

156 т.

3.

ПДДМ  - 126/

04.09.2020 г.

 

Диана Дончева Лалева

Социален работник

Наблюдавано жилище

153 т.

 

      Съгласно утвърдената процедура за подбор, за изготвеното класиране всеки от кандидатите е оценен индивидуално от членовете на комисията. Максимален брой точки – 162. Кандидатите, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 80 не се одобряват за заемане на длъжността. Кандидатите класирани на първо място за съответните длъжности в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор. При отказ на одобрения кандидат да приеме предложената му длъжност, за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат в списъка.