Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Медицинска сестра в ДГ „Кокиче“ група с. Дойренци и група с. Александрово

Резултати от проведен подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Кокиче“

група с. Дойренци и група с. Александрово

 

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Бистра Йорданова Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Медицинска сестра в ДГ „Кокиче“

група с. Дойренци и група с. Александрово

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – професионален бакалавър

2. Професионална област – Медицинска сестра или Медицински фелдшер  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителни изисквания – Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност в съответната група в детското заведение. Извършва медицинска и профилактична дейност.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 31.01.2017 г.