Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ТАКСИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заплащането на услугите се извършва по касов и банков път.


Банковата сметка за заплащане на посочените по-долу данъци и административни услуги е:

Първа инвестиционна банка ЕАД, клон гр. Ловеч
IBAN  BG 25 FINV 9150 8416 7310 95
SWIFT BIC FINVBGSF
КОД НА ПЛАЩАНЕ:

1. Данък върху недвижимите имоти - код на палащане: 442100;

2. Данък върху превозните средства - код на палащане: 442300;

3. Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин - код на палащане: 442500;

4. Патентен данък - код на палащане: 441400;

5. Такса за битови отпадъци - код на палащане: 442400;

6. Глоба по Наказателно постановление - код на палащане: 446500;

7. Такса административни услуги - код на палащане: 448007


За услугите по местните данъци и такси са определени следните размери на таксите за административни услуги  и следните сроковете за изпълнение:

(1) Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК:

 1. физически лица – жилищни, вилни и нежилищни  недвижими имоти: обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 15,00 лв. - срок 1 ден;
 2. еднолични търговци, юридически лица – жилищни имоти: обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 15,00 лв. – срок 1 ден;
 3. еднолични търговци, юридически лица – нежилищни имоти: обикновена услуга – 10 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 30,00 лв. – срок 1 ден.
 4. физически лица, еднолични търговци, юридически лица – земеделски земи: обикновена услуга 6,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 18,00 лв. – срок 1 ден;
 5. физически лица, еднолични търговци, юридически лица – отстъпено право на строеж, незавършено строителство: обикновена услуга – 6,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 18,00 лв. – срок 1 ден.


(2) Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения:

 1. физически лица – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 15,00 лв. – срок 1 ден;
 2. еднолични търговци, юридически лица – обикновена услуга – 10,00 лв. – срок 7 дни; експресна услуга – 30,00 лв. – срок 1 ден;
 3. Издаване на удостоверение за декларирани данни – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни.
 4. Издаване на удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни.
 5. Издаване на копие на декларация, дубликат на квитанция – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни.
 6. Изготвяне на разпечатка на задължения за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни.
 7. Издаване на удостоверение за деклариран недвижим имот – обикновена услуга – 5,00 лв. – срок 7 дни.
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi