Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ТАКСИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заплащането на услугите се извършва по касов и банков път.


Банковата сметка за заплащане на посочените по-долу данъци и административни услуги е:

Първа инвестиционна банка ЕАД, клон гр. Ловеч
IBAN  BG 25 FINV 9150 8416 7310 95
SWIFT BIC FINVBGSF
КОД НА ПЛАЩАНЕ:

1. Данък върху недвижимите имоти - код на плащане: 442100;

2. Данък върху превозните средства - код на плащане: 442300;

3. Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин - код на плащане: 442500;

4. Патентен данък - код на плащане: 441400;

5. Такса за битови отпадъци - код на плащане: 442400;

6. Глоба по Наказателно постановление - код на плащане: 446500;

7. Такса административни услуги - код на плащане: 448007

8. Такси за технически услуги - код за плащане: 448001


За услугите по местните данъци и такси са определени следните размери на таксите за административни услуги  и следните сроковете за изпълнение:

(1) Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК:

2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършрно строителство: обикновена услуга – 10,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 25,00 лв., срок 1 ден;

На физически лица, еднолични търговци, юридически лица – земеделски земи: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; експресна услуга – 18,00 лв., срок 1 ден;

2393 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж: обикновена услуга – 10 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 25,00 лв., срок 1 ден.

2395 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване: обикновена услуга 10,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 25,00 лв., срок 1 ден;


(2) Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения:

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ: обикновена услуга – 10,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 25,00 лв., срок 1 ден.

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 15,00 лв., срок 1 ден.

2091 - Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 15,00 лв., срок 1 ден.

 

(3) Издаване на копие и препис:

2124 - Издаване на копие от подадена данъчна декларация: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 15,00 лв., срок 1 ден.

2123 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 15,00 лв., срок 1 ден.

- Изготвяне на разпечатка на задължения за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства: обикновена услуга – 5,00 лв., срок 7 дни.

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък: обикновена услуга – 6,00 лв., срок 7 дни; бърза услуга – 15,00 лв., срок 1 ден.

2126 - Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина: обикновена услуга – 10,00 лв., срок 1 ден; бърза услуга – 25,00 лв., в рамките на деня на заявяване.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч