Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.871 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч

На основание Заповед №З-1675/30.09.2022 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №651/30.06.2022 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.10.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.871 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, oбщина Ловеч, одобрен със заповед № 521 от 27.10.2010 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 1 106    (хиляда сто и шест) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ); категория на имота: VI (шеста), при съседи: 43952.558.1201, 43952.558.875, 43952.558.1196, 43952.558.870, 43952.558.1439, съгласно скица №  04-323/18.05.2022 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС №56313/02.06.2022 г.

Началната тръжна цена е в размер на 3 880,00 (три хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в размер на 388,00 (триста осемдесет и осем) лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 21.10.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 28.10.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 27.10.2022 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. 

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.