Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост с идентификатор 23666.112.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дренов, oбщина Ловеч

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


 

 

На основание Заповед №З-1171/08.07.2022 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 634/26.05.2022 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 28.07.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 23666.112.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дренов, oбщина Ловеч, с площ 2 279 (две хиляди двеста седемдесет и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 371, УПИ VІІІ-371 от кв.54 по действащия подробен устройствен план на с.Дренов, община Ловеч, одобрен със Заповед № 1956/10.12.1990 г., с отреждане "За ниско жилищно строителство", при съседи: 23666.112.372, 23666.112.374, 23666.112.370, 23666.112.369, 23666.112.491, 23666.112.368, съгласно АЧОС №56294/29.04.2022 г. и скица № 15-534099-18.05.2022 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.

Началната тръжна цена е 12 460,00 (дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева без включен ДДС.          

Депозитната вноска за участие e в размер 1 250,00 /хиляда двеста и петдесет/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 27.07.2022 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 02.08.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 01.08.2022 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.