Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 3-991/10.06.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2022/2023 г. 2023/2024 г„ 2024/2025 г., 2025/2026 г. и 2026/2027 г.

Обект на публичните търгове са земеделски земи от ОПФ, описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена и размер на депозита в Приложение № 1, неразделна част от Заповед № 3-991/10.06.2022 г. на Кмета на Община Ловеч.

За всеки отделен имот от Приложение № 1 се провежда отделен търг по ред, следващ тяхната последователност в съответните приложения, по землища, при следния график:

               

Първоначалните и повторните публични търгове ще се проведат в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация, 2-ри етаж.

Началната тръжна годишна наемна цена и размера на депозита за участие в търга за всеки имот поотделно са посочени в колони 10 и 11 на Приложение № 1 към Заповед № 3-991/10.06.2022 г. на Кмета на Община Ловеч.

Размерът на депозита се внася поотделно за всеки имот, посочен в Приложение № 1, неразделна част към заповедта, който се заплаща на касата, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите" (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума за съответния имот, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Участниците в търговете могат да участват поотделно с ценово предложение за конкретен имот, посочен в Приложение № 1.

Начин и срок на плащане - еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година. През следващите 4 (четири) стопански години - към 01.10. преди започване на стопанската година.

Цената на тръжната документация за всяко землище е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в сградата на общинската администрация.

С една закупена тръжна документация може да се кандидатства за всеки имот в обхвата на съответното землище.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие в първоначален публичен търг е до 16:00 часа на 28.06.2022 година.

При явяване на първоначалния публичен търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки отделен имот, ще се проведе повторен публичен търг, съобразно определените в таблицата от настоящото обявление дата за повторен публичен търг, час и място на провеждане, при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повтореп публичен търг е до 16:00 часа на 04.07.2022 година.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите" в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите" в Община Ловеч.