Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1116/01.07.2021 г. и З-1117/01.07.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 384/27.05.2021 г. и 385/27.05.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведат на 27.07.2021 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 10:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 66799.84.282 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Скобелево, oбщ.Ловеч, с площ 827 кв.м, адрес на поземления имот: с. Скобелево, oбщ.Ловеч, ул."Тихи кът" №8, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ V от кв.17 по действащия подробен устройствен план на с.Скобелево, общ. Ловеч, с отреждане: "За жилищно строителство", съгласно скица №15-410521-16.04.2021 г. и  АЧОС №56113/08.04.2021 г.

Начална тръжна цена 4 330,00 /четири хиляди триста и тридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 435,00 /четиристотин тридесет и пет/ лева.

Публичен търг №2 от 10:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.513.135 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ак баир",  гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, с площ 1188 кв.м.; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: IX (девета), съгласно скица №04-225/07.04.2021 г., издадена от Община Ловеч и АЧОС №56130/05.05.2021 г.

Начална тръжна цена 3 880,00 /три хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 388,00 /триста осемдесет и осем/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 26.07.2021 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 30.07.2021 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 29.07.2021 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.