Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-439/02.03.2022 г., З-440/02.03.2022 г. и З-443/02.03.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 558/27.01.2022 г., 559/27.01.2022 г.  и 557/27.01.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведат на 24.03.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1382 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, с площ 699 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: параграф 4 - ниви; категория на имота: VI, актуван с АЧОС № 54826/05.05.2017 г.

 Начална тръжна цена 2 360,00  (две хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 236,00 (двеста тридесет и шест) лева.

 Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1383 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, с площ 458 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: параграф 4 - ниви; категория на имота: VI, актуван с АЧОС № 54827/05.05.2017 г.

Начална тръжна цена 1 550,00 (хиляда петстотин и петдесет)  лева без ДДС и депозитна вноска за участие 155,00 (сто петдесет и пет) лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.487 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, с площ 2 529 кв.м, вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: лозови насаждения (нетерасирани); категория на земята: IX (девета), актуван с АЧОС №56206/11.01.2022 г., с възникнал сервитут, в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с изграждането на стоманорешетъчен стълб (жере), със съпътстващите условия и ограничения за ползване, съгласно чл.64, ал.3 от ЗЕ.

Начална тръжна цена 8 410,00 (осем хиляди четиристотин и десет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 845,00 (осемстотин четиридесет и пет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 23.03.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 29.03.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.03.2022 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.