Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание Заповед № 3-484/11.03.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново, община Ловеч, актуван с АЧОС № 54020/16.01.2014 г., за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури (житни, бобови и техните смеси), за срок от 5 (пет) стопански години (2021/2022 г„ 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г., 2025/2026 г.).

Начална тръжна годишна наемна цена - 46,00 лв./дка или 4599,40 лева за целия имот.

Депозит за участие - 920,00 лева, който се заплаща в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите" (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IB AN: BG77FINV91503316736424, BIC FINVBGSF - Първа инвестиционна банка.

За внссен депозит по банков път се счита определената парична сума за съответния имот, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Начин и срок на плащане - еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година. През следващите 4 (четири) стопански години - към 01.10. преди започване на съответната стопанска година.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Цената на тръжната документация за всеки публичен търг е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в сградата на общинската администрация.

Краен срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 16:00 часа на 29.03.2022 година.

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, ще се проведе повторен публичен търг на 05.04.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа 04.04.2022 година.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите" в Община Ловеч.