Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч открива процедура - открит конкурс за възлагане услугата "Сеч, извоз и рампиране" до временен склад на дървесина от горските територии, държавна и общинска собственост в Обект № 2, с. Баховица