Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-182/21.01.2022 г., З-183/21.01.2022 г., З-184/21.01.2022 г., З-185/21.01.2022 г., З-186/21.01.2022 г. и З-187/21.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 517/25.11.2021 г. и 519/25.11.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведат на 11.02.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.521.896 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, с площ 565 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на земята: IX (девета), актуван с АЧОС №56192/27.10.2021 г.

Начална тръжна цена 1 750,00 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 175,00 /сто седемдесет и пет/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.621 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с адрес: с.Горан, ул. „Бойчо Огнянов“ № 11, с площ от 1353 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); представляващ УПИ X-621 от кв. 66 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56185/01.10.2021 г.

Начална тръжна цена 7520,00 /седем хиляди петстотин и двадесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 755,00 /седемстотин петдесет и пет/ лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.622 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с адрес: с.Горан, ул. „Бойчо Огнянов“ № 9, с площ от 1304 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); представляващ УПИ XI-622 от кв. 66 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56186/01.10.2021 г.                                    

Начална тръжна цена 7250,00 /седем хиляди двеста и петдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 725,00 /седемстотин двадесет и пет/ лева.

Публичен търг №4 от 14:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.623 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с адрес: с.Горан, ул. „Бойчо Огнянов“ № 7, с площ от 1247 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); представляващ УПИ XII-623 от кв. 66 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56187/01.10.2021 г. 

Начална тръжна цена 6930,00  /шест хиляди деветстотин и тридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 695,00 /шестстотин деветдесет и пет/ лева.

Публичен търг №5 от 15:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.624 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с адрес: с.Горан, ул. „Бойчо Огнянов“ № 5, с площ от 1305 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); представляващ УПИ XIII-624 от кв. 66 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56188/01.10.2021 г.       

Начална тръжна цена 7260,00 /седем хиляди двеста и шестдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 730,00 /седемстотин и тридесет/ лева.

Публичен търг №6 от 15:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.625 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с адрес: с.Горан, ул. „Бойчо Огнянов“ № 3, с площ от 1320 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); представляващ УПИ XIV-625 от кв. 66 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56189/01.10.2021 г.

Начална тръжна цена 7340,00 /седем хиляди триста и четиридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 735,00 /седемстотин тридесет и пет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 10.02.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 16.02.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 15.02.2022 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.