Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на 3 броя публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-859/17.05.2022 г., З-860/17.05.2022 г. и З-861/17.05.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 604/31.03.2022 г. и 617/21.04.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 07.06.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на поземлен имот с идентификатор 69523.524.727 по КККР на с.Радювене, община Ловеч, с площ 1783 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с построената върху имота сграда със застроена площ 126 кв.м, едноетажна, предназначение: сграда за битови услуги – бивша баня, актуван с АЧОС №53170/11.04.2011 г.            

Начална тръжна цена 25 380,00 /двадесет и пет хиляди триста и осемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2 540,00 /две хиляди петстотин и четиридесет/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.551.206 по плана на новообразуваните имоти на местност "Полето-лагера",  гр. Ловеч, с площ 623 кв.м, вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), категория на имота: IV (четвърта), актуван с АЧОС №56261/30.03.2022 г.

Начална тръжна цена 2 070,00 /две хиляди и седемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 210,00 (двеста и десет) лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.551.207 по плана на новообразуваните имоти на местност "Полето-лагера",  гр. Ловеч, с площ 651 кв.м, вид територия: селско стопанство, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), категория на имота: IV (четвърта), актуван с АЧОС № 56262/30.03.2022 г.

Начална тръжна цена 2 073,00 /две хиляда седемдесет и три/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 215,00 (двеста и петнадесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 06.06.2022 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 10.06.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 09.06.2022 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.