Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на 4 броя публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-1905/02.11.2022 г., З-1906/02.11.2022 г., З-1907/02.11.2022 г. и З-1908/02.11.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 719/29.09.2022 г. и 720/29.09.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 25.11.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на поземлен имот с идентификатор 34093.126.433 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Йоглав, oбщина Ловеч, с площ 975 (деветстотин седемдесет и пет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); УПИ І-369 от кв.13 по действащия подробен устройствен план на с.Йоглав, с отреждане "За  жилищно строителство" и неуредени регулационни отношения, актуван с АЧОС №56125/13.04.2021 г.

Начална тръжна цена 6 100,00 (шест хиляди и сто) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 610,00 (шестстотин и десет) лева.

Публичен търг №2 от 14:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Слатина, oбщина Ловеч, с площ 3926 (три хиляди деветстотин двадесет и шест) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; предишен идентификатор: 67218.160.962, УПИ VІ от кв.65 по действащия подробен устройствен план на с.Слатина, с отреждане "За жилищно застрояване и обществено обслужване", актуван с АЧОС №52914/22.05.2009 г.

Начална тръжна цена 27 380,00  (двадесет и седем хиляди триста и осемдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2740,00 (две хиляди седемстотин и четиридесет) лева.

Публичен търг №3 от 14:30 часа - за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Слатина, oбщина Ловеч, с площ 5 283 (пет хиляди двеста осемдесет и три) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с попадащите в имота сгради: друг вид обществена сграда със застроена площ от 165 кв.м, едноетажна, масивна и друг вид обществена сграда  /бунгало/, със застроена площ от 36 кв.м, актуван с АЧОС №52912/22.05.2009 г.

Начална тръжна цена 47 130,00 (четиридесет и седем  хиляди сто и тридесет) лева без включен ДДС, в т.ч. земя - 29 310,00 лева и сгради – 17 820,00 лева и депозитна вноска за участие 4 720,00 (четири хиляди седемстотин и двадесет) лева.

Публичен търг №4 от 15:00 часа - за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Слатина, oбщина Ловеч, с площ 2 909 (две хиляди деветстотин и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; предишен идентификатор: 67218.160.691, ведно с попадащите в имота сгради: друг вид обществена сграда със застроена площ от 24 кв.м, едноетажна, масивна и нежилищна сграда – гараж със застроена площ от 30 кв.м, актуван с  АЧОС №52911/22.05.2009 г.

Начална тръжна цена 20 080,00 (двадесет хиляди и осемдесет) лева без включен ДДС, в т.ч. земя – 16 140,00 лева и сгради – 3 940,00 лева и депозитна вноска за участие 2 008,00 (две хиляди и осем) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 24.11.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 30.11.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 29.11.2022 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч