Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радювене, община Ловеч

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

На основание Заповед №З-2091/28.11.2022 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решения №№ 672/28.07.2022 г. и 722/29.09.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч, ще се проведе на 19.12.2022 г. от 13:30 часа публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радювене, община Ловеч, с площ от 5508 кв.м, адрес на поземления имот: с. Радювене, ул.“Кирил и Методий“ №18, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, ведно с построената в него: едноетажна сграда с идентификатор 69523.524.928.1, със застроена площ 463 кв.м и предназначение: сграда за образование, за който е отреден УПИ I в кв. 124 по действащия подробен устройствен план на с.Радювене, община Ловеч, с отреждане: „За детска градина“, актуван с АЧОС №56407/15.11.2022 г., при следните условия:

  • Начална конкурсна цена за продажба на имота в размер на 52 820,00 /петдесет и две хиляди осемстотин и двадесет/ лева без включен ДДС, в т.ч. земя – 31 430,00 лева и сграда – 21 390,00 лева;
  • Запазване предназначението на имота, ведно със сградата и ползването му за образователни и социални дейности, за срок не по-малък от 10 /десет/ години;
  • Предложена  концепция за управление и функциониране на имота;
  • Размер на вложените инвестиции за извършване на реконструкция и ремонт;
  • Срок за въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Създаване на нови работни места;
  • Парична гаранция за изпълнение на поетите от участника задължения в размер на 10 % от по-високата от двете стойности - размера на предложените инвестиции за реконструкция и ремонт или продажната  цена на имота;
  • 10 /десет/ годишен срок, през който имотът, предмет на конкурса, не може да бъде обект на прехвърлителна сделка.

Депозитна вноска за участие в размер на 5 300,00 /пет хиляди и триста/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на конкурсната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

  Право на участие имат юридически и физически лица.        

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие до 16.00 часа на 16.12.2022 г.

Публично оповестеният конкурс се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

  Оглед на имота, предмет на публично оповестения конкурс, може да се извършва до предхождащия конкурса работен ден.

  Подробности по провеждане на публично оповестения конкурс са поместени в конкурсната  документация.

  За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА          

Кмет на Община Ловеч