Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с площ 43961 кв.м., НТП: друг вид земеделска земя, в местността „Камъка" по КККР на с. Умаревци, община Ловеч

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № 3-1787/18.10.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, на 09.11.2022 г. от 15:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 75112.38.53 с площ 43961 кв.м., НТП: друг вид земеделска земя, в местността „Камъка" по КККР на с. Умаревци, община Ловеч, актуван с АЧОС № 56350/24.08.2022 г., при граници и съседи на имота: 75112.35.54, 75112.38.55, 75112.38.52 и 75112.46.392, за срок от 5 (пет) стопански години (2022/2023 г„ 2023/2024 г., 2024/2025 г„ 2025/2026 г„ 2026/2027 г.).

Начална тръжна годишна наемна цена - 29,00 лв./дка или 1274,87 лева за целия имот.

Депозит за участие - 255,00 лева, който се заплаща в касата на Общината, находяща се в „Центъра за услуги и информация на гражданите" (ЦУИГ) или по сметка на Община Ловеч: IB AN: BG77FINV91503316736424, BIC F1NVBGSF - Първа инвестиционна банка.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума за съответния имот, която следва задължително да е налична по посочената банкова смстка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Начин и срок на плащане - еднократно, при сключването на договора за първата стопанска година. През следващите 4 (четири) стопански години - към 01.10. преди започване на съответната стопанска година.

Право да кандидатстват имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Цената на тръжната документация за всеки публичен търг е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС. Документацията се закупува на касата в ЦУИГ в сградата на общинската администрация.

Краен срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в първоначалния публичен търг е до 16:00 часа на 08.11.2022 година.

При явяване на публичния търг на един кандидат или не са допуснати до участие поне двама кандидати с редовни документи, ще се проведе повторен публичен търг на 14.11.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа 11.11.2022 година.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите" в Община Ловеч.