Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

На основание Заповед №З-499/22.03.2023 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 829/23.02.2023 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 28.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, общ. Ловеч, с площ 7798 (седем хиляди седемстотин деветдесет и осем) кв.м, адрес на поземления имот: гр. Ловеч, Източна промишлена зона, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: незастроен имот за произведствен, складов обект, а съгласно ПУП-ПРЗ – с отреждане - „Орбита“, УПИ VII-16 от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на гр. Ловеч, зона „Източна промишлена зона“, при съседи: 43952.505.7, 43952.505.45, 43952.505.110, 43952.505.14, 43952.505.15, 43952.505.10, актуван с АЧОС №55919/21.07.2020 г.

Началната тръжна цена е в размер на 195 260,00 (сто деветдесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева) лева без включен ДДС.

Депозитната вноска за участие e в размер 19 526,00 (деветнадесет хиляди петстотин двадесет и шест) лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.       

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 27.04.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 03.05.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 02.05.2023 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.