Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1330 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч

О Б Щ И Н А  Л О В Е Ч

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

На основание Заповед №592/31.03.2022 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №576/24.02.2022 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11:00 часа публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1330 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр.Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 399 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ); категория на имота: VI (шеста), актуван с АЧОС №56249/03.02.2022 г.

Началната тръжна цена е в размер на 1 330,00 / хиляда триста и тридесет/ лева без ДДС.

Депозитна вноска за участие в размер на 135,00 лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Право на участие имат юридически и физически лица.        

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 20.04.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 27.04.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 26.04.2022 г.

Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имота, предмет на публичния търг, може да се извършва до предхождащия търга работен ден. 

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация.                    

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.