Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) стопански години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди № З-1453/01.09.2023 г. и № З-1454/01.09.2023 г. на кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № № 938/27.07.2023 г. на Общински съвет – Ловеч, на 20.09.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация, 2-ри етаж, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) стопански години на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения - овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови), както следва:

от 10:00 часа за поземлен имот с идентификатор 46396.166.1 с площ 74242 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Сулачка”, по КККР на с. Малиново, община Ловеч, актуван с АЧОС № 53415/13.08.2012  г., при граници и съседи на имота: 46396.310.14, 46396.161.105, 46396.166.20, 46396.310.53, 46396.310.16, 46396.310.15, 46396.310.10 и 46396.310.11.

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 54,00 лв./дка или 4009,07 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 48,00 лв./дка или 3563,62 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 20-та стопанска година включително - 72,00 лв./дка или 5345,42 лева за целия имот.       

Депозит за участие – в размер на 800,00 лева.

от 11:00 часа за поземлен имот с идентификатор 46396.166.3 с площ 26613 кв.м., НТП: овощна градина, находящ се в местността „Сулачка”, по КККР на с. Малиново, община Ловеч, актуван с АЧОС № 53414/13.08.2012  г., при граници и съседи на имота: 46396.166.21, 46396.165.5, 46396.165.3, 46396.165.6 и 46396.166.20.

Начална тръжна цена за годишно арендно плащане:

- за първите 4 стопански години – 54,00 лв./дка или 1437,10 лева за целия имот.

- от петата до седмата стопанска година включително – 48,00 лв./дка или 1277,42 лева за целия имот. 

- за останалия период на плододаване до 20-та стопанска година включително - 72,00 лв./дка или 1916,14 лева за целия имот.       

Депозит за участие – в размер на 400,00 лева.    

Размерът на депозита се внася за всеки имот поотделно и се заплаща на касата в ЦУИГ в сградата на Община Ловеч или по банкова сметка банкова сметка на Община Ловеч: IBAN: BG77FINV91503316736424, BIC: FINVBGSF - „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – клон Ловеч.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Цената на тръжната документация е 60,00 лева с вкл. ДДС, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Право да кандидатстват имат физически лица и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители/стопани.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие в първоначален публичен търг е до 16:00 часа на 19.09.2023 година.

В случай, че на публичния търг се яви един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати с редовни документи за всеки отделен имот, ще се проведат повторни публични търгове на 26.09.2023 г. в определените по-горе часове в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за повторен публичен търг е до 16:00 часа на 25.09.2023 година.

Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.

Допълнителна информация за процедурата на тел. 068/688228 или в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в Община Ловеч.