Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землището на с. Радювене за срок от 5 стопански години: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

Публичните търгове ще се проведат на 04.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.