Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1575/13.09.2021 г. и З-1576/13.09.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 441/29.07.2021 г. и 442/29.07.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, ще се проведат на 05.10.2021 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 10:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1246 по КККР на с. Александрово, oбщина Ловеч, с площ 634 (шестстотин тридесет и четири) кв.м, адрес на поземления имот: с. Александрово, oбщ.Ловеч, ул. „Рачо Радев“, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ  II от кв.116 по действащия подробен устройствен план на с.Александрово, общ. Ловеч.

Начална тръжна цена 3 230,00 /три хиляди двеста и тридесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 323,00 /триста двадесет и три/ лева.

Публичен търг №2 от 11:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1247 по КККР на с. Александрово, oбщ.Ловеч, с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м, адрес на поземления имот: с. Александрово, oбщ.Ловеч, ул. „Рачо Радев“, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ III от кв.116 по действащия подробен устройствен план на с.Александрово, общ. Ловеч.

Начална тръжна цена 2 880,00 /две хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 288,00 /двеста осемдесет и осем/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 04.10.2021 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 08.10.2021 г. в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 07.10.2021 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.