Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповеди №№ З-1697/05.10.2021 г., З-1698/05.10.2021 г. и З-1699/05.10.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 464/25.08.2021 г., 465/25.08.2021 г. и 463/25.08.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, ще се проведат на 25.10.2021 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 10:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.327 по КККР на с. Сливек, oбщина Ловеч, с площ 655 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); УПИ  XIII от кв.25 по действащия подробен устройствен план на с. Сливек, актуван с АЧОС №56172/06.08.2021 г.

Начална тръжна цена 6 200,00 (шест хиляди и двеста) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 620,00 /шестстотин и двадесет/ лева.

Публичен търг №2 от 10:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67324.250.328 по КККР на с. Сливек, oбщина Ловеч, с площ 602 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана;  начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); УПИ  XIV от кв.25 по действащия подробен устройствен план на с. Сливек, актуван с АЧОС №56173/06.08.2021 г.

Начална тръжна цена 5 700,00 (пет хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 570,00 /петстотин и седемдесет/ лева.

Публичен търг №3 от 11:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1425 по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч, oбщ.Ловеч, с площ 439 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ); категория на имота: VI (шеста), актуван с АЧОС № 56171/08.07.2021 г.

Начална тръжна цена 1 485,00 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 150,00 /сто и петдесет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 22.10.2021 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 29.10.2021 г. в „Барокова къща“, находяща се в гр.Ловеч, ул.“Търговска“ №29, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.10.2021 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.