Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-43/07.01.2022 г. и З-44/07.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 518/25.11.2021 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 26.01.2022 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

 Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.293 по КККР на с.Горан, община Ловеч, с площ от 774 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); УПИ XII-293 от кв. 32 по действащия подробен устройствен план на с. Горан,  актуван с АЧОС №56196/08.11.2021 г.

Начална тръжна цена 3100,00 (три хиляди и сто) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 310,00 /триста и десет/ лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.296 по КККР на с.Горан, общ.Ловеч, с площ от 911 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); УПИ XI-296 от кв. 32 по действащия подробен устройствен план на с. Горан, актуван с АЧОС №56197/08.11.2021 г. 

Начална тръжна цена 3650,00 (три хиляди шестстотин и петдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 365,00 /триста шестдесет и пет/ лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 25.01.2022 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 31.01.2022 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.01.2022 г.

 Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

 Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

  За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.