Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание Заповеди №№ З-214/03.02.2023 г., З-215/03.02.2023 г., З-216/03.02.2023 г. и З-217/03.02.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 764/30.11.2022 г., 769/30.11.2022 г, 770/30.11.2022 г и 771/30.11.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 24.02.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:00 часа - за продажба на поземлен имот с идентификатор 20420.461.812 по КККР на с. Деветаки, общ. Ловеч, с площ от 9 381 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, УПИ I-812 от кв.13 по действащия подробен устройствен план на с.Деветаки, с отреждане „За здравна служба“, ведно с построената в него сграда с идентификатор 20420.461.812.1 (бивш здравен дом), двуетажна, със застроена площ от 198 кв.м, актуван с АЧОС № 54634/09.09.2016 г.

Начална тръжна цена 48 120,00 (четиридесет и осем хиляди сто и двадесет) лева без включен ДДС, в т.ч. земя - 34 520,00 лева и сграда - 13 600,00 лева и депозитна вноска за участие 4 812,00 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) лева.

Публичен търг №2 от 13:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.104 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 818 (осемстотин и осемнадесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на земята: IX (девета), актуван с АЧОС №56382/10.10.2022 г.

Начална тръжна цена 3 208,00 (три хиляди двеста и осем) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 330,00 (триста и тридесет) лева.

Публичен търг №3 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.523.544 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бабаковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на земята: IX (девета), актуван с АЧОС № 56409/15.11.2022 г.

Начална тръжна цена 4 820,00  (четири хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 482,00 (четиристотин осемдесет и два) лева.

Публичен търг №4 от 14:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.551.472  по плана на новообразуваните имоти на местност "Полето-лагера", гр.Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 501 (петстотин и един) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на имота: IV (четвърта), актуван с АЧОС №56410/15.11.2022 г.

Начална тръжна цена 1 690,00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 170,00 (сто и седемдесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 23.02.2023 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 01.03.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 28.02.2023 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.