Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ З-498/22.03.2023 г., З-500/22.03.2023 г. и З-501/22.03.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 806/26.01.2023 г., 828/23.02.2023 г., 501/12.09.2017 г. и 825/23.02.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 19.04.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.13.1.11, намиращ се на етаж: - 1 (минус едно) в сграда с идентификатор 43952.515.13.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.13 по КККР на гр. Ловеч, адрес на имота: гр. Ловеч, пл.“Тодор Кирков“, с брой нива на обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност (бивш клуб на реставратора), с площ 112,00 (сто и дванадесет)  кв.м и прилежащи части: вход и стълбище, ведно с идеалните части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съгласно АЧОС №56462/04.01.2023 г. и схема №15-304766-20.03.2023 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-гр. Ловеч

Начална тръжна цена 52 450,00 (петдесет и две хиляди четиристотин и петдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 5 245,00 (пет хиляди двеста четиридесет и пет) лева.

Публичен търг №2 от 14:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.513.9571 по КККР на гр.Ловеч, с площ 300 (триста) кв.м, адрес на поземления имот: гр.Ловеч, общ. Ловеч, ул.“Тракийска“ №10, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); предишен идентификатор: 43952.513.2082; номер по предходен план: 513.2082, квартал: 137, парцел VII-2082, представляващ УПИ VII-2082 от кв. 137, с отреждане „За жилищно строителство“ по действащия подробен устройствен план на гр. Ловеч, зона „Дикисана“, съгласно АЧОС №56514/03.02.2023 г. и скица № 15-166191-13.02.2023 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.

 Начална тръжна цена 13 170,00 (тринадесет хиляди сто и седемдесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 1 317,00 (хиляда триста и седемнадесет) лева.

Публичен търг №3 от 15:00 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.516.194 по КККР на гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, кв.„Дръстене“, ул. „Васил Левски” № 152, с площ от 868 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 43952.516.93 и 43952.516.166, номер по предходен план: квартал 250, парцел III, представляващ УПИ III от кв. 250 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, кв.“Дръстене“, с отреждане „За обществено обслужване“, съгласно скица № 15-907-04.01.2021 г. на СГКК-гр. Ловеч и АЧОС № 54858/14.07.2017 г.

Начална тръжна цена 26 030,00 (двадесет и шест хиляди и тридесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 2 603,00 (две хиляди шестстотин и три) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 18.04.2023 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 24.04.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 21.04.2023 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

 Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.