Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание Заповеди №№ З-1041/22.06.2023 г., З-1042/22.06.2023 г. и З-1043/22.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 874/27.04.2023 г., 892/25.05.2023 г. и 891/25.05.2023 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 17.07.2023 г., публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 13:30 часа - за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1219 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слатина, oбщина Ловеч, адрес на поземления имот: с.Слатина, ул.“Р.Даскалов“, с площ 693 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди; предишен идентификатор: 67218.160.1214, 67218.160.375, представляващ УПИ Х-375 от кв.47 по действащия подробен устройствен план на с.Слатина, с отреждане "За жилищно строителство", актуван с АЧОС № №56542/21.03.2023 г.

Начална тръжна цена 4 840,00 (четири хиляди осемстотин и четиридесет) лева без включен ДДС и депозитна вноска за участие 484,00 (четиристотин осемдесет и четири) лева.

Публичен търг №2 от 14:00 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 67948.500.421 по плана на новообразуваните имоти на местност "Габър Махала", с. Соколово, община Ловеч, с площ от 330 (триста и тридесет) кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: ниви (орна земя); категория на имота: V (пета), актуван с АЧОС №56565/03.05.2023 г.

Начална тръжна цена 1 560,00 (хиляда петстотин и шестдесет) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 156,00 (сто петдесет и шест) лева.

Публичен търг №3 от 14:30 часа - за продажба на новообразуван имот с идентификатор 43952.511.317 по плана на новообразуваните имоти на местност "Печковец",  гр. Ловеч, oбщина Ловеч, с площ 828 кв.м; вид територия: селско стопанство; начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани); категория на имота: IХ (девета), актуван с АЧОС №56566/03.05.2023 г.

Начална тръжна цена 3 200,00 (три хиляди и двеста) лева без ДДС и депозитна вноска за участие 320,00 (триста и двадесет) лева.

Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

Право на участие имат юридически и физически лица.      

Цена на тръжната документация е 240,00 лева с включен ДДС. За всеки имот се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 14.07.2023 г.

 В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публични търгове на 20.07.2023 г. в заседателната зала на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 19.07.2023 г.

Публичните търгове се провеждат по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

Оглед на имотите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден.

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688264.